Kerala School Kalolsavam - Result : HS Sanskrit

Sl.No Item Sl.No Item
1 817 - Nadakam 2 805 - Aksharaslokam
3 811 - Padakam (Girls) 4 810 - Padakam (Boys)
5 819 - Sangha Ganam 6 806 - Prasnothari
7 804 - Samasyapooranam 8 801 - Upanyasarachana
9 802 - Katharachana 10 803 - Kavitharachana
11 816 - Koodiyattam 12 815 - Ganalapanam (Girls)
13 814 - Ganalapanam (Boys) 14 818 - Vandematharam
15 808 - Prabhashanam 16 807 - Padyamchollal
17 813 - Ashtapathi (Girls) 18 812 - Ashtapathi (Boys)
19 809 - Chambuprabhashanam