Kerala School Kalolsavam - Result : HS Arabic

Sl.No Item Sl.No Item
1 713 - Quran Parayanam 2 715 - Musharah
3 714 - Prasnothari 4 707 - Padyam Chollal(Girls)
5 712 - Prasangam (Arabic) 6 706 - Padyam Chollal (Boys)
7 717 - Sambhashanam 8 718 - Sangha Ganam
9 709 - Arabi Ganam (Girls) 10 708 - Arabi Ganam (Boys)
11 704 - Tharjama ( Arabic) 12 716 - Nikhandu Nirmanam
13 719 - Chithreekaranam 14 703 - Caption Rachana
15 702 - Katharachana 16 705 - Poster Nirmanam
17 710 - Kathaprasangam 18 701 - Upanyasam - Arabic
19 711 - Mono Act